జీవితమే ఒక అన్వేషణ

జీవితమే ఒక అన్వేషణ
జీవితమే ఒక అన్వేషణ

||పల్లవి||
చూడనిదేది కలయే కాదే చూసినదంతా నిజమై పోదే
పైకి కనిపించే రంగుల లోకం వెనక దాగుందా మరో ప్రపంచం
అది చేస్తా ఇది చేస్తా అని తీరని తపనే దండగలే
ఎన్ని చేసిన ఎం సాధించిన అంతా ఒకటైపోతదిలే
సత్యం ఏదో శాశ్వతమేదో తేల్చే వీలే ఉండదులే
నిత్యం జరిగే ఈ యుద్ధం లో నిరాధుడువి నీవేలే

జీవితమే ఒక అన్వేషణ (3)
నీకై నువ్వే పొందే శిక్షణ

|| చరణం 1 ||
కాలమది ఆగిపోదుగా వయస్సన్నది తిరిగిరాదుగా
జ్ఞాపకాలనే ఎంత దాచిన చివరికి మరువక తప్పదుగా
పేరు మోసిన వీరుడయ్యినా పరిమితన్నది దాటలేదుగా
విధే గీసిన ఆ గీతకే తలను వంచక తప్పదుగా
అంచనాలతో వంచన చేస్తూ మత్తులో ముంచే జీవితమే..
జీవితమే ఒక అన్వేషణ (3)
నీకై నువ్వే పొందే శిక్షణ

|| చరణం 2 ||
పుట్టుక ముందే తెలియబోడుగా
చావన్నది చెప్పి రాదుగా
గంటన్నది ఎక్కడున్నా గమనమే నీ తోడురా
ఆలోచనకే అందని మలుపుల మాయాజాలం బ్రతుకు
నీ ఈ పయనం ఎంత వరకు తెలియదులే తుది వరకు
తీరే కొద్దీ పెరిగే కోర్కెల తీరం లేని జీవితం

జీవితమే ఒక అన్వేషణ (3)
నీకై నువ్వే పొందే శిక్షణ

Advertisements

Say what you experienced

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s