పల్లకిలో ఊరేగెను…

||పల్లవి ||

పల్లకిలో ఊరేగెను శ్రీ సాయిని చూడరే

సన్మార్గం చూపే సద్గగరువుని కొనియాడరే

అదిగో ఆ రూపం, పేమ కరుణ త్యాగం

సాయి అను న్మమం, సకల పాప హరణం

పల్లకిలో ….

|| చరణం1 ||

సాయి అను స్మరణే, నలు దిక్కుల మ్రోగగనే

సుఖశాంతుల ఆ కంతులు భాసిల్లేనులే

బాబా అను పిలుపే, ప్రతి మదిలో ఓ తలపై

శుభకరమగు మా భకికిి మార్గం చూపెలే

చల్లని చూపులతో  మమ్ము కాచే రూపమా

అంతేలేని సాగరమంటిది స్వామి నీ పేమ

తలచినంతనే కరుణంచే దైవమా

ఎంతని చెప్పుము, ఏమని చెప్పుము, స్వామి నీ మహిమ….

పల్లకిలో ఊరేగెను శ్రీ సాయినిచూడరే..

||చరణం 2||

భగవంతుడు అంటే వేరెవరో కాదంటూ

మనుషుల్లోని దైవత్వం చూపావులే

భిక్షాటన చేస్తూ మా పాపాలను మోస్తూ

మా బతుకుల్లో వెలుగులనే నింపావులే

భక్తుల కష్టాలు ఎంతో ఇష్టంగా మోసావు

మా తండ్రి గురువు దైవం సర్వం అయినావు

స్వామి నీ సేవ ఎన్నో జన్మల పుణ్యమయ్య

ఎంత చేసిన చాలదు,  తీర్చి న తీరదు, మా జన్మలు ధాన్యములయె….

పల్లకిలో ఊరేగెను శ్రీ సాయినిచూడరే..

Advertisements

Say what you experienced

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s