ఓంకారం…

శక్తి శక్తి శక్తి, ఇది మూలమంత్ర శక్తి శక్తి శక్తి శక్తి, ఇది ముక్తినిచ్చుసూక్తి, ఇదె ఓంకార శక్తి ||పల్లవి|| ఓంకారం సృష్టికి రూపం, ఓంకారం శ్వేతసువర్ణం ఓంకారం మోక్షమిచ్చు మార్గం ఓంకారం జీవన నాదం, ఓంకారం జీవన వేదం ఓంకారం సృష్టి నిలుపు మూలం యుగయుగాలుగా ధర్మాధర్మాలు ధరియించిన ఈ ఓంకారం తిరుగుచున్న ఈ జీవన చక్రపు జ్ఞానచక్షువీ ఓంకారం సర్వ శక్తుల సమ్మోహనం, ఔన్నత్యమౌ ఆరంభం దివ్య శక్తియై దివిని నడుపు బహు దివ్యమైనదీ … More ఓంకారం…