ఓంకారం…

శక్తి శక్తి శక్తి, ఇది మూలమంత్ర శక్తి శక్తి శక్తి శక్తి, ఇది ముక్తినిచ్చుసూక్తి, ఇదె ఓంకార శక్తి ||పల్లవి|| ఓంకారం సృష్టికి రూపం, ఓంకారం శ్వేతసువర్ణం ఓంకారం మోక్షమిచ్చు మార్గం ఓంకారం జీవన నాదం, ఓంకారం జీవన వేదం ఓంకారం సృష్టి నిలుపు మూలం యుగయుగాలుగా ధర్మాధర్మాలు ధరియించిన ఈ ఓంకారం తిరుగుచున్న ఈ జీవన చక్రపు జ్ఞానచక్షువీ ఓంకారం సర్వ శక్తుల సమ్మోహనం, ఔన్నత్యమౌ ఆరంభం దివ్య శక్తియై దివిని నడుపు బహు దివ్యమైనదీ … More ఓంకారం…

Dragon enters SDR league; poses challenge to dollar-dominant trade

How the Chinese Central Bank manages with market forces in allowing them to determine currency valuation remains a real challenge By Sai Nikesh D Reflecting the relative importance of Chinese currency in the global trading and financial systems, the International Monetary Fund (IMF) on November 30 announced inclusion of the Chinese Renminbi (RMB) into the … More Dragon enters SDR league; poses challenge to dollar-dominant trade

Wheat imports: Millers pitch for imports amidst quality concerns

We are importing high quality wheat in order to meet the parameters for end products, and imposition of import duty, will make wheat-based food products costlier for Indian consumers, says Veena Sharma, Secretary, Roller Flour Millers’ Federation of India (RFMFI) By Sai Nikesh D Keeping in view the consumers’ interests, Indian Flour Millers Federation, on … More Wheat imports: Millers pitch for imports amidst quality concerns

WTO rules against India in case of poultry-imports from US

Based on the dispute settlement panel recommendations, the WTO appellate body enforced India to allow imports from Avian Influenza-free regions of the US, putting aside India’s wish over non-importing of US poultry. By Sai Nikesh D The World Trade Organization, on Thursday, ruled against India over ‘India denying importing of various agricultural products, especially the … More WTO rules against India in case of poultry-imports from US

India committed to imports-free electronics sector by 2020

In its latest move, the Government of India announced US$ 10 billion investment for chip manufacturing facilities in Gujarat and UP, US$ 400 million support for developing an Indian version of micro-processor. By Sai Nikesh D In view of the growing domestic demand and to curb imports in future, the Government of India announced plans … More India committed to imports-free electronics sector by 2020

India to up services exports to China to fill trade gap

There is a need for India to expand its presence in Chinese markets so as to overcome the issues of trade imbalance with China, without interrupting the bilateral trade flow between the two economies. By Sai Nikesh D In a move towards bridging a widening trade deficit with China, the Government of India (GoI) is … More India to up services exports to China to fill trade gap

India, Lanka discuss FTAs, investments for enhanced trade

The Indian side reiterated its commitment saying the Indian investments would increase the export capacity of Sri Lanka. The Sri Lankan side highlighted on utilization of its abundant wind energy source for stronger energy cooperation between two economies By Sai Nikesh D India and Sri Lanka on Thursday, discussed various economic issues towards addressing trade … More India, Lanka discuss FTAs, investments for enhanced trade

India keen on naval exports to Indian Ocean Region

The Government of India, under its Make in India move for indigenous development of defence, has recently cleared proposals of supplying two Fast Patrol Vessels and 11 Fast Track Crafts to Mauritius, among others, at a total cost of around Rs 1200 crore. By Sai Nikesh D In a move to expand its presence in … More India keen on naval exports to Indian Ocean Region

Enhance imports from us for MFN status – Pakistan tells India

Providing Most Favored Nation Status (MFN) status to India will adversely affect Pakistan’s economy and so, India should increase imports from Pakistan to obtain MFN status. Pakistan cannot make a back step in Kashmir issue and move on with other issues. this mutual distrust between the countries is not allowing Pakistan to expand its trade with … More Enhance imports from us for MFN status – Pakistan tells India

India’s move towards N-deal and export control regime gains mixed response

While Pakistan says this would have an adverse impact on South Asia’s political and economic stability, China lends its conditional support By Sai Nikesh D Aimed at strengthening global non-proliferation and export control regimes, India’s bid to join as a member in a 48-member Nuclear Suppliers Group (NSG) and a permanent seat in United Nations … More India’s move towards N-deal and export control regime gains mixed response

China bans USA poultry imports, will India be the next to do so?

Concerns are growing in India over proposed poultry imports from USA. US poultry industry says that HPAI virus has not infected commercial poultry so far, but reports contradict the claim By Sai Nikesh D In a move that is expected to hit the US poultry industry hard, the Chinese government has banned all imports of … More China bans USA poultry imports, will India be the next to do so?